Full Character
rating: 0+x

By

Attributes

Str OOOOO
Dex OOOOO
Sta OOOOO

Cha OOOOO
Man OOOOO
App OOOOO

Int OOOOO
Per OOOOO
Wits OOOOO

Abilities

Archery OOOOO
Athletics OOOOO
Awareness OOOOO
Brawl OOOOO
Bureaucracy OOOOO
Craft (type) OOOOO
Dodge OOOOO
Integrity OOOOO
Investigation OOOOO
Larceny OOOOO
Linguistics OOOOO
Lore OOOOO
Martial Arts (style) OOOOO
Medicine OOOOO
Melee OOOOO
Occult OOOOO
Performance OOOOO
Presence OOOOO
Resistance OOOOO
Ride OOOOO
Sail OOOOO
Socialize OOOOO
Stealth OOOOO
Survival OOOOO
Thrown OOOOO
War OOOOO

Derived Statistics

Join Battle = Wits () + Awareness () = dice
Feat of Strength = Str () + Athletics () = dice (Capable of Str feats)
Intimidate = Cha () + Presence () = dice
Resistance = Sta () + Resistance () = dice
Senses = Per () + Awareness () = dice
Stealth = Dex () + Stealth () = dice
Tracking = Wits () + Survival () = dice
Combat Movement = (Dex + Dodge / Dex + Ath) = Dice,

Defences

Evasion = ( Dex () + Dodge () )/ 2 =
Parry = (Dex () + Brawl () + ) / 2 =
Natural Soak = Stamina (5) + () =
Resolve = Wits () + Integrity () =
Guile = Man () + Socialize () =

Attacks

Name ( Weapon) = Dex () + Ability () + Accuracy () = Dice ( Damage )

Other Statistics

Essence: ; Willpower: ; Join Battle: dice
Personal Motes: ; Peripheral Motes:
Health Levels: -0x/-1x/-2x/-4x/Incap.

Sample Intimacies:

  • Defining Principle:
  • Major Tie:
  • Minor Principle:
  • Minor Tie:

Speed Bonus:

Merits

Merit Name:

Sorcery

Offensive Charms

Charm Name ():

Defensive Charms

Charm Name ():

Mobility Charms

Charm Name ():

Social Charms

Charm Name ():

Miscellaneous Charms

Charm Name ():

Notes:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License